Ngày 29 tháng 11 năm 2019


Liên kết đến báo cáo chuyến đi:

https://wiv4.com/R8333GLX